Privacyprotocol RIEC's-LIEC

Onderhavig Privacyprotocol behoort tot en maakt deel uit van het Convenant. Het Privacyprotocol is door alle stuurgroepen formeel vastgesteld.

Het doel van het Privacyprotocol is meervoudig:
 

  • Het Privacyprotocol bevordert de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens door de convenantpartners in het samenwerkingsverband en is een nadere uitwerking van het Convenant.
  • Het Privacyprotocol beschrijft de wijze waarop (op grond van de geldende privacyregelgeving) persoonsgegevens worden verwerkt door de convenantpartners in het samenwerkingsverband en is integraal van toepassing op alle RIEC's en beschrijft eenduidig de werkwijze van alle RIEC’s.
  • Met het Privacyprotocol wordt voldaan aan het beginsel van transparantie, in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAvg) en voor zover van toepassing sectorale wet- en regelgeving.
  • Het Privacyprotocol geldt tevens als uitwerking van artikel 26 van de AVG, waarin de verwerkingsverantwoordelijken, zijnde de convenantpartners, verplicht worden op transparante wijze hun verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verordening vast te stellen, met name met betrekking tot de uitoefening van de rechten van betrokkenen.