EURIEC

Euregionaal Informatie- en Expertise Centrum (EURIEC)


Landsgrenzen vormen geen belemmering voor criminelen. Sterker nog, criminelen maken bewust gebruik van landsgrenzen om hun activiteiten verborgen te houden voor overheden en opsporingsinstanties. Bij de aanpak van ondermijning blijken landsgrenzen een grote barrière te vormen. Zo kent elk land zijn eigen wet- en regelgeving, talen en zijn er verschillen in de (bestuurlijke) bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn er grote verschillen in de mate van bewustzijn omtrent ondermijning en specifieker de rol van het bestuur in de aanpak hiervan.

Op 17 mei 2018 heeft het RIEC Limburg de opdracht gekregen om in samenspraak met de Belgische ARIEC’s en de bevoegde instanties in Noordrijn-Westfalen inhoud te geven aan een Euregionaal Informatie- en Expertise Centrum (EURIEC) ter ondersteuning van de bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit. De opdracht hiervoor werd gegeven door een intentieverklaring ondertekend door Jan Jambon (toenmalig minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken België), Herbert Reul (Innenminister Nordrein-Westfalen, Duitsland) en Ferdinand Grapperhaus (minister van Justitie en Veiligheid Nederland).

Awareness en casuïstiek

Binnen het RIEC Limburg is het EURIEC opgericht om de grensoverschrijdende bestuurlijke samenwerking te voorzien van een stevige impuls door:
 

1. Awareness: bestuurlijke overheden in België, Noordrijn-Westfalen (Duitsland) en Nederland bewust te maken van de noodzaak tot internationale samenwerking en informatie-uitwisseling op het gebied van de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.

2. Casuïstiek: aan de hand van concrete casuïstiek met een internationaal component (België, Noordrijn-Westfalen (Duitsland) of Nederland) de mogelijkheden en onmogelijkheden van grensoverschrijdende informatie-uitwisseling tussen bestuurlijke overheden te onderzoeken. De bevindingen hiervan worden gepresenteerd aan de verantwoordelijke instanties in de betreffende landen.

Hoe werkt het EURIEC?

Het EURIEC is vanaf september 2019 operationeel en ondersteunt in casuïstiek voor het gehele grensgebied tussen België, Duitsland en Nederland. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Nederlandse RIEC’s, de Belgische ARIEC’s en de Duitse partners.

Binnen het EURIEC is elk deelnemend land vertegenwoordigd door een of meerdere medewerker(s). De drie accountmanagers, drie juristen, coördinator en projectondersteuner gaan België, Nederland en Duitsland ondersteunen in de aanpak van internationale casussen. Ook de wetenschap is betrokken. Het EURIEC ontvangt processuele en inhoudelijke ondersteuning van de Katholieke Universiteit Leuven (BE), de Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Köln (DE) en de Universiteit van Maastricht (NL).

Om de (on)mogelijkheden voor het verstrekken en ontvangen van informatie te onderzoeken streeft het EURIEC ernaar expertplatforms samen te stellen voor bestuurlijke overheden. Het EURIEC faciliteert de samenwerking, brengt mensen met elkaar in contact, analyseert informatie en schrijft handelingsperspectieven voor de partners in binnen- en buitenland. Per casus worden de mogelijkheden en beperkingen van de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling voor bestuurlijke doeleinden toegelicht met een juridische onderbouwing.

Wilt u meer informatie? Ga dan naar: www.euriec.eu

Contactgegevens:

E: euriec.rik.limburg@politie.nl
T: +31 (0)88 16 87 380