Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Convenantpartners

De RIEC's en het LIEC realiseren en ondersteunen de samenwerking tussen de convenantpartners:
• Gemeenten
• Provincies
• Openbaar Ministerie (OM)
• Nationale Politie
• Belastingdienst
• Belastingdienst/Toeslagen
• Douane
• Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD)
• Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)
• Koninklijke Marechaussee
• Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De RIEC's en het LIEC organiseren samenhang in de inzet van de instrumenten die al deze partners hebben om criminelen aan te pakken. Hierbij ligt de focus hoofdzakelijk op landelijk geprioriteerde thema’s, zoals die door de Minister van Veiligheid en Justitie zijn vastgesteld op basis van het Nationaal Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit 2012. Daarnaast kunnen de samenwerkende convenantpartners regionaal hun eigen thema’s toevoegen die zich lenen voor een integrale benadering.

Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen (pdf).
Gedurende 2013 is door gemeenten en provincies het Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen ondertekend. Het LIEC heeft, waar mogelijk, dit proces van ondertekening ondersteund.

De RIEC's verzamelen en verwerken persoonsgegevens van personen die zich mogelijk bezig houden met (verschijningsvormen van) georganiseerde criminaliteit. Hiervan is melding gemaakt bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over hoe de RIEC's met deze persoonsgegevens omgaan.