Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Tot slot

Het effectief bestrijden van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit vraagt meer dan het strafrechtelijk aanpakken van de daders. Het gaat om het verstoren van de business, de economische machtspositie, de vitale elementen, logistieke processen en gelegenheidsstructuren. Een geïntegreerde inzet van alle bestuurlijke, strafrechtelijke, fiscale en privaatrechtelijke instrumenten is één van de belangrijkste voorwaarden voor een effectieve interventiestrategie van de overheid.
Het doel van deze Leidraad is om partijen een kader te geven voor deze strategie. Hierbij is stil gestaan bij de visie op de samenwerking, de sturing op regioniveau en de werkprocessen die een cruciaal onderdeel vormen van de aanpak.

Om partners verder te inspireren en om nadere ondersteuning te bieden bij de doorontwikkeling van de geïntegreerde aanpak, zullen zogenoemde ‘ambassadeurs van de geïntegreerde aanpak’, met de Leidraad onder de arm, het gesprek aangaan in iedere regio. Hierbij zal in het bijzonder aandacht zijn voor het versterken van de positie van het RIEC in de regio en het belang van informatiedeling. Daarnaast zullen werkbijeenkomsten over het thema georganiseerd worden voor de medewerkers van de partners op operationeel en tactisch niveau.

Net zoals het water altijd de zwakste plek in de dijk zal vinden, zo zal ook de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit altijd de minst weerbare plekken in onze samenleving vinden. Een effectieve aanpak vraagt dus om een aanpak waarbij de dijken overal even hoog en sterk zijn. Een effectieve aanpak is een nationaal uniforme aanpak, waarbij geen enkele gemeente, geen enkele wijk en geen enkele straat achterblijft.