Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

3. Uitvoeren en monitoren

Zoals gezegd beslissen de partners in het integraal overleg gezamenlijk over de uit te voeren interventiestrategie. In dit integraal overleg committeren de partners zich door hun eigen bijdrage aan de aanpak te formuleren en inzichtelijk te maken. Elke partner is verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanpak in de eigen organisatie, werkt de aanpak uit voor die eigen organisatie en is daarop aanspreekbaar. In het integraal overleg geeft iedere partner inzicht in de (stand van zaken van de) uitgevoerde interventies. Het integraal overleg rapporteert periodiek aan de Stuurgroep en aan het RIEC over de voortgang van de interventies en de resultaten ervan. De Stuurgroep fungeert tevens als ‘escalatiegremium’ bij conflicten en knelpunten.

Er dient een goede afstemming/wisselwerking te zijn tussen besluitvorming over inzet van capaciteit via de bestaande beslisgremia van de individuele partners en besluitvorming en afspraken over inzet van capaciteit via het integraal overleg. Deze afstemming/wisselwerking leidt niet tot vertraging van besluitvorming in het interventieoverleg.