Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

LIEC

Het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) werd in 2011 opgericht. Deze oprichting kwam voort uit een beleidskader dat opgesteld is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De taken van het LIEC vloeien voort uit dit beleidskader.

Het LIEC kent 4 clusters van taken, te weten:

  1. Taken die zien op beleid en strategie (beleidsmatige brugfunctie tussen het ministerie van VenJ en uitvoeringspraktijk van de RIEC's).
  2. Taken die zien op informatie en expertise (het signaleren van en projectmatig acteren op fenomeengerichte ontwikkelingen op het terrein van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit).
  3. Shared service ondersteuning van de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's).
  4. Managementtaken (PIOFAH-taken).

De inrichting van het LIEC is op flexibele wijze geënt op de clustering van deze taken en wordt aangepast indien noodzakelijk.

Samen met de 10 RIEC's realiseert het LIEC een stevige en structurele bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit door het faciliteren en verbinden van het werk van de RIEC's. Daarnaast verricht het LIEC, op verzoek van de (partners in de) RIEC's, het Ministerie van VenJ, burgemeesters en/of nationale partners een aantal landelijke, regio-overstijgende taken door de diverse regionale inspanningen op coördinerende wijze op landelijk niveau te verbinden. Hieronder valt ook de secretariële ondersteuning bij landelijke samenwerkingsverbanden.

Organisatorische herpositionering
Het LIEC is de afgelopen jaren beheersmatig ondergebracht bij de gemeente Den Haag. De keuze het LIEC organisatorisch bij een gemeente onder te brengen vloeide voort uit de taak van het LIEC de bestuurlijke aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit te versterken.

Tijdens deze kabinetsperiode heeft de minister van VenJ ervoor gekozen het takenpakket van de RIEC's en het LIEC uit te breiden met het versterken van de integrale aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. In het licht van deze taakuitbreiding werd geconstateerd dat organisatorische onderbrenging bij de gemeente niet langer voor de hand lag. Bij het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie en de gemeente is derhalve besloten het LIEC organisatorisch bij het Ministerie van VenJ onder te brengen.

Gelet op de taak van het LIEC om een bijdrage te leveren aan de integrale aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit alsmede vanwege de financieringsstroom vanuit de RIEC's zullen de bij het werk van het LIEC betrokken kernpartners (OM, politie, Belastingdienst, bestuur) bij de aansturing van het LIEC worden betrokken via een in te stellen stuurgroep LIEC.

Medio 2013 heeft het LIEC een verandertraject doorlopen teneinde:

  • de inrichting van het LIEC beter bij haar taken te laten aansluiten;
  • te komen tot een beheersmatige inbedding van het LIEC die recht doet aan haar taak de integrale aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit samen met de RIEC's te versterken;
  • organisatorische maatregelen te treffen om de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van het functioneren van het LIEC te verhogen.

Positionering van het LIEC in relatie tot de RIEC's
De RIEC's en het LIEC versterken de bestuurlijke aanpak en ondersteunen de integrale aanpak. De bestuurlijke aanpak bestaat uit het ondersteunen van het openbaar bestuur door het vergroten van de bekendheid bij bestuurders en ambtenaren met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit, het vergroten van kennis en kunde over het bestuurlijk aanpakken van criminaliteit en het ondersteunen van gemeenten en provincies bij de inrichting en implementatie van beleid rondom de bestuurlijke aanpak en de casuïstiek, het verbeteren van de informatiepositie het ondersteunen bij het versterken van de regionale samenwerking.

Tezamen vormen de RIEC's en het LIEC een landelijk dekkende netwerkorganisatie dat ook wel het stelsel van de RIEC's en het LIEC wordt genoemd. Dit stelsel is ingericht naar analogie van een coöperatie. Elk RIEC werkt binnen landelijke beleidskaders onder aansturing van een regionaal autonome stuurgroep. Het LIEC staat op geen enkele wijze in een hiërarchische relatie tot de RIEC's.