Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Loket Bestuurlijke Signalen

Om georganiseerde en ondermijnende criminaliteit effectief te bestrijden is het delen van kennis tussen het bestuur, het Openbaar Ministerie en de handhavings- en opsporingsdiensten van groot belang. Hiermee kan de aanpak van criminaliteit met en op elkaar worden afgestemd. Een essentieel instrument in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit is het bestuurlijk signaal. Dit instrument vormt de schakel tussen (opsporings)onderzoeken enerzijds en beleidsvorming anderzijds. Het doel van een bestuurlijk signaal is een gesignaleerd knelpunt of kwetsbaarheid in een legaal maatschappelijk proces bloot te leggen en weg te nemen door aangepast beleid of nieuwe wetgeving. Anders gezegd geeft een bestuurlijk signaal inzicht in de praktijk en maakt het knelpunten zichtbaar (voor de Rijksoverheid).

Landelijk Loket
Bestuurlijke signalen worden opgestuurd naar en verzameld door het Landelijk Loket Bestuurlijke Signalen dat is ondergebracht bij het LIEC. Het LIEC biedt de signalen aan bij de betrokken bewindsperso(o)n(en). Doordat alle signalen op één plek binnenkomen, ontstaat een centraal overzicht en kan de Rijksoverheid anticiperen op regio-overstijgende fenomenen. Een bestuurlijk signaal indienen kan door een e-mail te sturen naar loketbs@liec.nl of contact op te nemen met het LIEC via (070) 370 63 70.

Wat is een bestuurlijk signaal?
Een bestuurlijk signaal wordt gebruikt om een fenomeen bloot te leggen waarin legale processen worden gebruikt of misbruikt om criminele activiteiten te plegen of zelfs te faciliteren. De volledige definitie luidt als volgt:

In een bestuurlijk signaal wordt op basis van ervaringen uit een (opsporings)onderzoek, aandacht gevraagd voor de structurele knelpunten, kwetsbaarheden en omissies in legale maatschappelijke processen (bijvoorbeeld beleid of regelgeving), waardoor gelegenheid wordt geboden tot het plegen van (georganiseerde en of ondermijnende) criminaliteit.

Indien mogelijk worden aanbevelingen opgesteld en gericht aan de verschillende betrokken departementen om deze knelpunten en kwetsbaarheden aan te pakken.

Een bestuurlijk signaal en een bestuurlijke rapportage: het verschil?
Een bestuurlijk signaal gaat over structurele knelpunten en kwetsbaarheden in legale maatschappelijke processen. Daarnaast zijn in een bestuurlijk signaal ook adviezen opgenomen over de aanpak ervan. Het gaat over criminele fenomenen en de manier waarop deze beleidsmatig op landelijk niveau kunnen worden bestreden. Bij een bestuurlijk signaal gaat het om systeem-/fenomeengericht signaleren en adviseren, daar waar een bestuurlijke rapportage een casusgericht advies betreft.

Het proces en format
Voor het opstellen van een bestuurlijk signaal dient gebruik te worden gemaakt van een format bestuurlijk signaal. Dit format helpt de opsteller stap voor stap om een kwalitatief hoogwaardig signaal in te kunnen dienen. Het format is te downloaden in het menu hiernaast of op te vragen via loketbs@liec.nl. Voor het indienen van een bestuurlijk signaal dient eveneens een (afstemmings)proces gevolgd te worden, welke in het menu hiernaast is weergegeven. Het LIEC kan vanaf de start worden ingeschakeld om de opsteller te helpen het bestuurlijk signaal op de juiste manier aangeboden te krijgen.