Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

RIEC Midden-Nederland

RIEC Midden-Nederland

Het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Midden Nederland is actief in de regio's Utrecht, Flevoland en Gooi & Vechtstreek.
Het is een zeer gevarieerd gebied met één grote stad, een aantal middelgrote gemeenten en veel kleine gemeenten met kleine dorpskernen, recreatiegebieden en polders. De diversiteit aan bewoners is groot. Het gebied kent diverse vormen van bedrijvigheid.

Achtergrond en historie

Georganiseerde criminaliteit is een complex fenomeen. Criminele groeperingen maken gebruik van dezelfde economische en juridische infrastructuur die ook de legale economie faciliteert. Daar zit de kern van de problematiek van verwevenheid van onder- en bovenwereld. Georganiseerde criminaliteit vormt een sluipende bedreiging voor de integriteit van het financieel-economische stelsel en ondermijnt uiteindelijk het functioneren van de rechtsstaat. De aanpak moet dus niet alleen gericht zijn op opsporing en vervolging van individuele daders en het ontmantelen van criminele groeperingen, maar juist ook op het identificeren van kwetsbare plekken in de legale infrastructuur en het opwerpen van barrières tegen misbruik en mogelijke verwevenheid.

Een ander belangrijk aandachtspunt is dat georganiseerde criminaliteit, zelfs als die van grensoverschrijdend karakter is, vrijwel altijd zijn wortels heeft op het lokale niveau: de illegale handel moet immers vanuit bepaalde locaties worden getransporteerd en gedistribueerd, dan wel zijn weg vinden naar lokale markten. Crimineel verkregen geld wordt in een gemeente belegd (bijvoorbeeld in vastgoed) of wit gewassen (bijvoorbeeld via de horecasector). Veel lokale, zichtbare criminaliteit en overlast zijn het gevolg van het werk van niet direct zichtbare criminele organisaties. En juist daar kan het lokale bestuur drempels opwerpen of handhavend optreden.

Doelstellingen

Het RIEC heeft tot doel:
1 het versterken van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit
2 het faciliteren van de geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit

Met de versterking van de bestuurlijke aanpak ontstaat een verbetering van de mogelijkheden om te komen tot een geïntegreerde aanpak. Uiteindelijk moet het op
deze wijze mogelijk worden een verantwoorde keuze te maken tussen de inzet van de verschillende middelen, met name strafrecht, bestuursrecht of fiscaalrecht.
Integrale actie van het opsporing- en handhavingnetwerk betekent dat niet alleen iedere partner de informatiepositie op orde heeft, maar dat deze informatie ook
gedeeld en besproken wordt. Het RIEC functioneert als de plek waar de informatie bij elkaar wordt gebracht.

In het bijzonder wordt hierbij aandacht besteed aan:

  • Verschijningsvormen van georganiseerde misdaad, zoals:
  • Mensenhandel en -smokkel;
  • Georganiseerde hennepteelt;
  • Fraude in de vastgoedsector;
  • Misbruik binnen de vastgoedsector;
  • Witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit;
  • Andere door decentrale convenantpartners te bepalen verschijningsvormen van georganiseerde misdaad;
  • Handhavingknelpunten;
  • Toepassing van de Wet BIBOB.