Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

RIEC Noord-Holland

RIEC Noord-Holland

Doel
Het RIEC Noord-Holland heeft als hoofddoel het versterken van de informatiepostitie van het bestuur. Dit doel wordt o.a. bereikt door zelfstandig invulling te geven aan de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit, waarbij samenwerking met andere veiligheidspartners een belangrijke voorwaarde is. Tevens wordt dit doel bereikt door op decentraal niveau gezamenlijk invulling te geven aan een geïntegreerde aanpak van de georganiseerde misdaad. Namelijk door naast het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele daders en het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden, ook bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving aan te grijpen om factoren of gelegenheidsstructuren van georganiseerde misdaad te identificeren en aan te pakken. Het doel is voorts te voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en kunnen investeren in de reguliere economie.

Convenant
De intenties zijn verwoord in een convenant. Vanaf oktober 2009 bestond het Regionaal Convenant Geïntegreerde Decentrale Aanpak Georganiseerde Misdaad regio Amsterdam-Amstelland/Kennemerland/Noord-Holland Noord/ Zaanstreek-Waterland. In 2012 is het RIEC NH congruent geworden aan de nieuwe politieregio Noord-Holland. Het RIEC NH heeft zich toen los van Amsterdam-Amstelland verder ontwikkeld.
De huidige benaming van het convenant is: CONVENANT ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen. Alle partners op het gebied van de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in Noord-Holland hebben het RIEC-convenant getekend, zodat er wettelijk een basis is voor de samenwerking en voor het uitwisselen van informatie. De betrokken partners en gemeenten zijn de volgende: de Politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Douane, de Koninklijke Marechaussee, de ISZW, de FIOD, de IND, de Provincie Noord-Holland en de gemeenten in de regio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland.