Het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en het LIEC (Landelijk Informatie en Expertise Centrum) ondersteunen de convenantpartners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

De RIEC's en het LIEC

De bestuurlijke aanpak bestaat uit:

 • het ondersteunen van het openbaar bestuur. De RIEC’s en het LIEC vergroten de bekendheid bij bestuurders en ambtenaren over georganiseerde criminaliteit;
 • het vergroten van kennis over het bestuurlijk aanpakken van criminaliteit;
 • het ondersteunen van gemeenten en provincies bij:
 • de inrichting en invoering van beleid rondom de bestuurlijke aanpak en de casuïstiek;
  - het verbeteren van de informatiepositie;
  - het ondersteunen bij het versterken van de regionale samenwerking.

 

De RIEC's en het LIEC vormen samen een landelijk dekkende netwerkorganisatie. Elk RIEC werkt binnen regionale grenzen onder aansturing van een zelfstandige regionale stuurgroep. Het LIEC staat op geen enkele manier in een hiërarchische relatie tot de RIEC's.

 

De RIEC's en het LIEC:

 • zijn betrokken bij praktische casussen;
 • geven adviezen aan de convenantpartners;
 • hebben een adviserende rol bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Zoals toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob).

Over de RIEC'S

Nederland is onderverdeeld in tien RIEC’s:

 • Noord
 • Oost-Nederland
 • Midden-Nederland
 • Noord-Holland
 • Amsterdam Amstelland
 • Den Haag
 • Rotterdam
 • Zeeland West-Brabant
 • Oost-Brabant
 • Limburg

De RIEC's en hun convenantpartners maken deel uit van regionale stuurploegen. Deze teams coördineren de acties rond de landelijke en regionale thema’s. De RIEC’s ondersteunen partners door te dienen als informatieknooppunt voor casuïstiek. Vervolgens stelt het RIEC integrale handhavingsadviezen op en stemt projectmatig bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale interventies af met de regionale partners.

Over het LIEC

Het LIEC zorgt voor de verbinding tussen de RIEC’s en de landelijke partners. Het LIEC signaleert en inventariseert ontwikkelingen op gebied van ondermijning. Bij regio-overstijgende criminaliteitsproblemen, zoals rondom criminele motorbendes en georganiseerde hennepcriminaliteit, draagt het LIEC bij aan een gecoördineerde landelijke aanpak.

Convenantpartners

De RIEC's en het LIEC ondersteunen de samenwerking tussen de convenantpartners:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Openbaar Ministerie (OM)
 • Nationale Politie
 • Belastingdienst
 • Belastingdienst/Toeslagen
 • Douane
 • Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD)
 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)
 • Koninklijke Marechaussee
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit

Gemeenten en provincies hebben het Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen ondertekend.

Privacyprotocol RIEC's-LIEC

Het Privacyprotocol RIEC's-LIEC is onderdeel van het convenant. Het Privacyprotocol:

 • bevordert de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens;
 • is een verdere uitwerking van het Convenant;
 • beschrijft de manier waarop de convenantpartners in het samenwerkingsverband persoonsgegevens geven;
 • is integraal van toepassing op alle RIECs en beschrijft eenduidig de werkwijze van alle RIEC samenwerkingen.

Het Privacyprotocol geeft transparantie in de richting van betrokkenen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt en naar de buitenwereld. Dit komt overeen met de Wet bescherming persoonsgegevens ("Wbp") en voor zo ver van toepassing sectorale wet- en regelgeving.

Bijbehorende procesbeschrijvingen:

Gebruik van persoonsgegevens door het RIEC

De RIEC's verzamelen en verwerken persoonsgegevens van personen die zich mogelijk bezig houden met (verschijningsvormen van) georganiseerde criminaliteit. Het RIEC meldt dit bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over de RIEC’s en persoonsgegevens staan in het document Gebruik van persoonsgegevens door het RIEC.