Wat doen de RIEC's en het LIEC?

Hart voor de samenleving is wat de RIEC's (Regionale Informatie- en Expertise Centra) en het LIEC (Landelijk Informatie- en Expertise Centrum) drijft om hard tegen ondermijning te strijden. Criminele elementen hebben de afgelopen decennia een steeds grotere sociale en economische invloed op de samenleving gekregen. Daarmee ondermijnen ze de rechtstaat en bedreigen ze de veiligheid en integriteit van de samenleving. Om de weerbaarheid tegen de invloed van criminele krachten te versterken moet een brede beweging en samenwerking binnen overheid en samenleving op gang worden gebracht en gedurende tientallen jaren bestendigd blijven. Onze missie is het versterken van maatschappelijke tegenkracht om de criminele ondermijning van onze samenleving te stoppen.

Wat doen we?

We helpen de versterking van maatschappelijke tegenkracht door te verbinden op drie verschillende fronten.

  1. Verbinden van informatie en kennis;
  2. Verbinden van partners in het 1-overheids-netwerk;
  3. Verbinden tussen overheid en samenleving.  

Hoe doen we dat?

De RIEC's en het LIEC helpen overheidsdiensten en de samenleving om de voornoemde beweging op gang te brengen, te houden en uit te breiden, die nodig is om criminele ondermijning van de samenleving te stoppen. Dat begint op het lokale niveau waarbij de RIEC’s een belangrijke rol vervullen. Het LIEC ondersteunt de RIEC’s daarbij op verschillende vlakken zoals kennisontwikkeling, juridische ondersteuning, communicatie en ICT. Het RIEC-LIEC-netwerk richt zich met name op:

  1. Vergroting bewustwording bij de overheid en private partijen over de problematiek van ondermijning en het belang/de mogelijkheden van samenwerking. Daarvoor gebruiken we een breed scala aan instrumenten, variërend van voorlichtings- en communicatie-activiteiten, tot het bevorderen van het lokaal zicht op en inzicht in ondermijnende activiteiten.  
  2. Versterking van het inzicht in de problematiek, beginnend vanaf het lokale niveau en eindigend op het nationale niveau. Onder meer door verdere verspreiding en doorontwikkeling van ondermijningsbeelden, maar ook van factsheets, basisniveaus, handreikingen en ander informatiemateriaal.
  3. Ondersteuning en versterking van het samenwerkingsklimaat binnen de overheid en met de samenleving. We helpen partners bij de aanpak van cases tot maken van het lokaal/regionaal beleid om de slag te maken van versnipperde taakgerichtheid naar gebundelde effectgerichtheid. Het probleem van ondermijning is maatschappelijk vergroeid. De aanpak moet daarom ook gericht zijn op het mobiliseren van krachten in de samenleving voor een gezamenlijke aanpak. De belangrijkste maatschappelijke doelgroepen die we nodig hebben zijn bewoners c.q. leden van wijken en gemeenschappen die als sociale ankerplaatsen van georganiseerde criminaliteit fungeren en logistieke sectoren en locaties die vitaal zijn voor het succes van de criminele industrie. Het beoogde doel is hetzelfde: de weerbaarheid van overheid en samenleving tegen crimineel misbruik verhogen. 
  4. Bevordering van de ontwikkeling van integrale communicatiestrategieën voor de inzet van communicatie, zowel defensief: gericht tegen ondermijnende krachten zelf, als mobiliserend: gericht op het ondersteunen en versterken van positieve krachten in de samenleving.
  5. Brengen van kennis en expertise op de plekken waar de problemen zich voordoen en doet, waar nodig, aan kennisondersteuning. Het LIEC stimuleert en faciliteert hiermee het breed (kolomoverstijgend) delen van opgedane kennis, ervaringen en inzichten.