RIEC's en LIEC

De tien RIEC's (Regionale Informatie- en Expertisecentra) en het LIEC (Landelijk Informatie- en Expertisecentrum) ondersteunen partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Met als doel samenwerking te stimuleren en de overheid en maatschappij weerbaarder te maken om zo ondermijning tegen te gaan.

Functie RIEC's en LIEC

De RIEC's en het LIEC helpen overheidsdiensten en de maatschappij om criminele ondermijning van de samenleving te stoppen. Dat begint op het lokale niveau waarbij de RIEC’s een belangrijke rol vervullen. Het LIEC ondersteunt de RIEC’s daarbij op verschillende vlakken zoals kennisontwikkeling, juridische ondersteuning, communicatie en ICT. Het RIEC-LIEC-netwerk richt zich met name op:

 • vergroten van bewustwording bij de overheid en private partijen over de problematiek van ondermijning;
 • ondersteunen en versterken van samenwerking binnen de overheid en met publiek-private partners;
 • delen van kennis en expertise op het gebied van de aanpak van ondermijning.

De RIEC's en het LIEC vormen samen een landelijk dekkende netwerkorganisatie.

Over de RIEC'S

Nederland is onderverdeeld in tien RIEC’s:

 • Noord-Nederland
 • Oost-Nederland
 • Midden-Nederland
 • Noord-Holland
 • Amsterdam-Amstelland
 • Den Haag
 • Rotterdam
 • Zeeland West-Brabant
 • Oost-Brabant
 • Limburg (*onderdeel van het RIEC Limburg is het EURIEC, het Euregionaal Expertise- en Informatie Centrum. Het EURIEC richt zich op de grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak van ondermijning. Lees hier meer informatie over het EURIEC.) 

Elk RIEC werkt binnen regionale grenzen, onder aansturing van een zelfstandige regionale stuurgroep. De RIEC’s vormen voor partners een informatieknooppunt voor casuïstiek. Het RIEC stelt integrale handhavingsadviezen op en stemt projectmatig bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale interventies af met regionale partners.

Over het LIEC

Het LIEC zorgt voor verbinding tussen de RIEC’s en de landelijke partners. Het LIEC signaleert en inventariseert ontwikkelingen op het gebied van ondermijning. Bij regio-overstijgende criminaliteitsproblemen, zoals criminele motorbendes en georganiseerde hennepcriminaliteit, coördineert het LIEC de landelijke aanpak.

Convenantpartners

De RIEC's en het LIEC ondersteunen de samenwerking tussen de volgende convenantpartners:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Openbaar Ministerie (OM)
 • Nationale Politie
 • Belastingdienst
 • Belastingdienst/Toeslagen
 • Douane
 • Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD)
 • Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)
 • Koninklijke Marechaussee
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)