Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Internationaal

Het voorkomen en bestrijden van (grensoverschrijdende) georganiseerde criminaliteit vraagt om een internationale en overheid brede aanpak. De bestuurlijke aanpak van criminaliteit vormt een belangrijke aanvulling op de al bestaande fiscale, politiële en justitiële samenwerking in Europees verband. Het bestuur moet de komende jaren beter in staat worden gesteld om haar (lokale) infrastructuur te beschermen tegen criminele samenwerkingsverbanden die veelal internationaal opereren. Op dit moment zijn hiervoor de grensoverschrijdende mogelijkheden nog (te) beperkt.

De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit wordt steeds meer een grensoverschrijdend proces. Gent en Genk zijn 2 al bekende goede voorbeelden. Vanuit deze positieve ervaringen ontstond de roep om meer. Verschillende grensoverschrijdende initiatieven zijn inmiddels gelanceerd samen met onze buurlanden. De bestuurlijke aanpak is nog een fragiele loot aan de Europese stam van de criminaliteitsbestrijding en preventie. Het inzetten van de bestuurlijke aanpak en toepassen van het bestuursrechtelijk instrumentarium is in Europa zeker nog geen gemeengoed. Hier liggen kansen voor het ministerie van Veiligheid en Justitie, samen met het LIEC en de RIEC's. Het verder ontwikkelen van de internationale bestuurlijke aanpak heeft hierom de volle aandacht.

De Europese samenwerking op Integraal en bestuurlijk niveau heeft ook grote belangstelling bij de Europese diensten en de EU. Er bestaat veel belangstelling voor het uitwisselen van (Bestuurlijke) informatie, best practises, expertise en nadere samenwerking door de verschillende lidstaten. Het LIEC neemt hierin een coördinerende en faciliterende rol. Het LIEC heeft in haar jaarplan 2014 de internationale onderwerpen opgenomen.

De RIEC's en het LIEC maken gebruik van de internationale positieve tendens om grensoverschrijdend samen te willen werken. Actief wordt gezocht naar, en gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot Europese samenwerking. Bijvoorbeeld door directe betrokkenheid bij Europese projecten of een vlotte grensoverschrijdende uitwisseling van kennis, signalen, modus operandi en best practises. Het LIEC en de RIEC's stemmen hiervoor onderling af, samen met de convenantpartners. Belangrijk is om hierbij naar buiten toe eenduidig en met een gemeenschappelijk plan de Europese partners te benaderen.

Zo veel mogelijkheden tot het versterken van de Europese samenwerking worden aangegrepen. Van de buitenlandse collega diensten kan veel geleerd en veel uitgewisseld worden. Daarom wordt oktober dit jaar een ‘Internationale dag met Europese RIEC-achtigen’ georganiseerd. Bij deze en toekomstige Internationale dagen wordt de bilaterale samenwerking tussen de buurlanden samen met de RIEC's versterkt. Hierbij kunnen ervaringen worden uitgewisseld, nader onderling worden afgestemd en, zo mogelijk, concrete afspraken worden gemaakt tot nauwere samenwerking.

In de praktijk blijkt het vaak lastig om de benodigde informatie uit andere EU-lidstaten (tijdig) te verkrijgen, hetgeen noodzakelijk is voor het succesvol toepassen van bestuursrechtelijk instrumentarium, zoals Bibob, in grensoverschrijdende zaken.
Het gebrek aan mogelijkheden om deze informatie in te winnen heeft veelal te maken met verschillen in rechtssystemen, werkwijzen en methodiek van benadering tussen de EU-lidstaten. Ook de onbekendheid in het buitenland met de mogelijkheden die de bestuurlijke aanpak biedt bij het voorkomen en bestrijden van georganiseerde criminaliteit. Zo lijkt het te ontbreken aan een specifiek (juridisch) instrument in Europees verband voor het gericht en effectief uitwisselen van informatie voor de bestuurlijke aanpak.

Bekijk ook