Toegankelijkheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de Rijksoverheid onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toe.

Per september 2020 zijn daar aanvullende toegankelijkheidseisen bij gekomen: het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Onderstaand volgt de nalevingstatus hiervan; deze wordt continu geactualiseerd.

World Wide Web Consortium W3C

De Webrichtlijnen versie 2 zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C). Deze richtlijnen gaan over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Webrichtlijnen: pas toe of leg uit

De Webrichtlijnen staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogenaamde 'pas toe of leg uit'-principe. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk? Dan moeten zij dit op een transparante manier verantwoorden ('leg uit').

Platform Rijksoverheid Online

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) welke aan de functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen voldoet. Daarnaast zijn er eisen binnen de Webrichtlijnen die gaan over de redactionele aspecten van de website.

Toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website De RIEC's en het LIEC | RIEC-LIEC Informatie- en Expertisecentrum te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-10-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-10-2020.

Toegankelijkheidslabel

Het toegankelijkheidslabel van De RIEC's en het LIEC | RIEC-LIEC Informatie- en Expertisecentrum. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@riec.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met het RIEC-LIEC via info@liec.nl.