RIEC-LIEC convenant, Privacyprotocol en persoonsgegevens

Convenantpartners

De RIEC's en het LIEC realiseren en ondersteunen de samenwerking tussen de convenantpartners:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Openbaar Ministerie (OM)
 • Nationale Politie
 • Belastingdienst
 • Belastingdienst/Toeslagen
 • Douane
 • Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD)
 • Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)
 • Koninklijke Marechaussee
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Privacyprotocol

Het Privacyprotocol RIEC's-LIEC is onderdeel van het convenant. Het Privacyprotocol:

 • bevordert de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens;
 • is een verdere uitwerking van het Convenant;
 • beschrijft de manier waarop de convenantpartners in het samenwerkingsverband persoonsgegevens delen;
 • is integraal van toepassing op alle RIEC's en beschrijft eenduidig de werkwijze van alle RIEC’s.

Hiermee wordt voldaan aan het beginsel van transparantie, in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAvg) en voor zover van toepassing sectorale wet- en regelgeving;

En geldt tevens als uitwerking van artikel 26 van de AVG, waarin de verwerkingsverantwoordelijken, zijnde de convenantpartners, verplicht worden op transparante wijze hun verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verordening vast te stellen, met name met betrekking tot de uitoefening van de rechten van betrokkenen.

Bijbehorende procesbeschrijvingen:

Gebruik van persoonsgegevens door RIEC's

De RIEC's verzamelen en verwerken persoonsgegevens van personen die zich mogelijk bezig houden met (verschijningsvormen van) georganiseerde criminaliteit. Meer informatie over de RIEC’s en het gebruik van persoonsgegevens staan in het document Gebruik van persoonsgegevens door het RIEC.