RIEC-LIEC convenant, Privacyprotocol en persoonsgegevens

Gemeenten en provincies hebben het Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen ondertekend. Het LIEC heeft, waar mogelijk, dit proces van ondertekening ondersteund.

Convenantpartners

De RIEC's en het LIEC realiseren en ondersteunen de samenwerking tussen de convenantpartners:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Openbaar Ministerie (OM)
 • Nationale Politie
 • Belastingdienst
 • Belastingdienst/Toeslagen
 • Douane
 • Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD)
 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)
 • Koninklijke Marechaussee
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Privacyprotocol

Het Privacyprotocol RIEC's-LIEC is onderdeel van het convenant. Het Privacyprotocol:

 • bevordert de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens;
 • is een verdere uitwerking van het Convenant;
 • beschrijft de manier waarop de convenantpartners in het samenwerkingsverband persoonsgegevens delen;
 • is integraal van toepassing op alle RIEC's en beschrijft eenduidig de werkwijze van alle RIEC-samenwerkingen.

Het Privacyprotocol biedt transparantie aan betrokkenen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt en naar de buitenwereld. Dit komt overeen met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en voor zover van toepassing met de sectorale wet- en regelgeving.

Bijbehorende procesbeschrijvingen:

Gebruik van persoonsgegevens door RIEC's

De RIEC's verzamelen en verwerken persoonsgegevens van personen die zich mogelijk bezig houden met (verschijningsvormen van) georganiseerde criminaliteit. Het RIEC meldt dit bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Meer informatie over de RIEC’s en het gebruik van persoonsgegevens staan in het document Gebruik van persoonsgegevens door het RIEC.