Bestuurlijke Signalen

Een bestuurlijk signaal wordt gebruikt om een fenomeen bloot te leggen waarin legale processen worden gebruikt of misbruikt om criminele activiteiten te plegen of te faciliteren.

Wat is een bestuurlijk signaal?

In een bestuurlijk signaal wordt op basis van ervaringen uit een (opsporings)onderzoek aandacht gevraagd voor de structurele knelpunten, kwetsbaarheden en omissies in legale maatschappelijke processen (bijvoorbeeld beleid of regelgeving), waardoor gelegenheid wordt geboden tot het plegen van (georganiseerde, ondermijnende) criminaliteit.

Indien mogelijk worden aanbevelingen opgesteld en gericht aan de betrokken bewindspersonen om deze knelpunten en kwetsbaarheden aan te pakken. Een bestuurlijk signaal is daarmee een onmisbaar middel in de strijd tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Het vormt de schakel tussen (opsporings)onderzoeken en beleidsvorming.

Landelijk Loket

Bestuurlijke signalen worden naar het Landelijk loket Bestuurlijke Signalen gestuurd. Dit loket is ondergebracht bij het LIEC. Doordat alle signalen op één plek binnenkomen, ontstaat een centraal overzicht en kan de Rijksoverheid anticiperen op regio-overstijgende fenomenen. Het LIEC biedt de signalen aan bij de betrokken bewindspersonen.

Format Bestuurlijke Signalen

Bij het opstellen van een bestuurlijk signaal dient u gebruik te maken van een format bestuurlijk signaal. Dit format helpt u stap voor stap om een kwalitatief hoogwaardig signaal in te kunnen dienen. U kunt het format ook opvragen door een mail te sturen naar loketbs@liec.nl.

Voor het indienen van een bestuurlijk signaal moet u een (afstemmings)proces volgen. U kunt het LIEC vanaf de start inschakelen voor hulp bij het juist opstellen en indienen van het bestuurlijk signaal door een mail te sturen naar loketbs@liec.nl, of te bellen naar het LIEC via (070) 370 63 70.

Wie stelt een Bestuurlijk Signaal op?

Alle publieke instanties die betrokken zijn bij de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit kunnen een Bestuurlijk Signaal opstellen. Het RIEC kan inhoudelijk bijdragen als het onderwerp aansluit bij een van de RIEC-thema’s.

Wanneer stelt u een Bestuurlijk Signaal op?

Een geconstateerd knelpunt leent zich voor het opstellen van een bestuurlijk signaal indien het voldoet aan drie criteria:

  • Gebruik of misbruik van legale processen voor criminele doelen
    Er moet een verwachting zijn dat de verdachten/betrokkenen gebruik maken van legale maatschappelijke processen. Denk aan wetgeving, gewoonten, vergunningsstelsel, subsidies, beperkte of het ontbreken van handhaving. De verwevenheid met de 'bovenwereld' is belangrijk.
  • Structureel knelpunt
    Het beschreven probleem moet betrekking hebben op structurele knelpunten en niet op incidenten. U hoeft een Bestuurlijk Signaal alleen op te stellen bij een veelvoorkomende werkwijze. Of een werkwijze waarvan te verwachten is dat criminelen hier ook in de toekomst gebruik van zullen maken. U moet een gelegenheidsstructuur of een werkwijze (door facilitators) in kaart brengen waarmee een terugkerend probleem (op landelijk niveau) wordt aangepakt.
  • Voor landelijk niveau bestemd
    Bij een Bestuurlijk Signaal moet sprake zijn van misbruik van legale processen met een structurele aard. Hieruit volgt logischerwijs dat een signaal bestemd is voor een bewindspersoon. Deze heeft namelijk de mogelijkheden om wetgeving aan te passen. Zo komt dan een einde aan het structurele misbruik van legale processen. Naast het blootleggen van een knelpunt, is het bij een bestuurlijk signaal van belang om, indien mogelijk, concrete aanbevelingen te doen, waarbij haalbaarheid en proportionaliteit in ogenschouw worden genomen.

Strafrechtelijk onderzoek
Sommige bestuurlijke signalen worden opgemaakt naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek. Het is niet nodig dat een verdachte ook daadwerkelijk veroordeeld is voor de gepleegde feiten. Het signaal wordt ook niet opgesteld om een bijdrage te leveren aan het strafproces. Het signaal staat dus los van het strafrechtelijke traject en kan onafhankelijk van de strafzaak worden opgesteld en gebruikt.

Meer informatie over het bestuurlijk signaal kunt u vinden in de informatiebrochure of het format Bestuurlijke signalen