Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob)

Door middel van de wet Bibob kan een gemeente of provinciebestuur een (gevraagde) vergunning of aanvraag voor subsidie weigeren of intrekken als twijfel bestaat over de integriteit van een betrokkene.

Voorwaarden

Om succesvol van de Wet Bibob gebruik te maken, moet de overheid aannemelijk maken dat er in het voorkomende geval risico’s zijn op gebied van witwassen van crimineel vermogen of het (onbedoeld) faciliteren van strafbare feiten. Is de aanvrager van de vergunning bijvoorbeeld eerder bij malafide praktijken betrokken geweest, is er sprake van crimineel geld en/of heeft het bestuur een tip gekregen van het Openbaar Ministerie om een Bibob-onderzoek te starten? Dan is er aanleiding om de gevraagde vergunning te toetsen.


Het RIEC kan het bestuur (vaak een gemeente) helpen met het opstellen van beleidsregels, de gemeente ondersteunen met de interpretatie van informatie en de gemeente van een advies voorzien. Bij gerede twijfel over de integriteit van de aanvrager kan de gemeente vervolgens advies vragen aan het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Dit bureau beoordeelt hoe groot het risico op witwassen of criminele activiteiten is en stelt daarover een advies op. Zij hanteren daarbij een scherp beoordelingskader en kunnen breder onderzoek doen dan de gemeente of het RIEC en daarin een grotere kring van relevante (rechts)personen betrekken. De gemeente neemt als bevoegde instantie uiteindelijk eigenstandig het besluit tot weigering of intrekking. Ook nemen zij het besluit of een opdracht aan een bedrijf wordt vergund en of een vastgoedtransactie wordt aangegaan. Meer informatie over de wet Bibob kunt u vinden op de website van Justis.

Bibob-vragengenerator

Sinds 1 november 2013 is het verplicht om de landelijk vastgestelde Bibob-vragenformulieren te gebruiken. In de verschillende formulieren zijn alle vragen opgenomen die gebruikt mogen worden. Meer vragen mag niet, minder wel.

Naast de formulieren kan ook gebruik worden gemaakt van de door het Ministerie van JenV ontwikkelde Bibob Vragengenerator. Dit is een applicatie waarmee de juiste vragenlijst kan worden samengesteld.